IMG 1332 IMG 1335 IMG 1334

Croeso i Ysgol Llannon

Ysgol Gynradd Llannon

Heol Nant,

Llannon,

Llanelli,

SA66EH.

(01269) 841563

LangabeerM6@hwbcymru.net

 

 

Cyd-baratoi heddiw at ddyfodol yfory 

 

Yn Ysgol Llannon, ein nôd yw darparu awyrgylch cysurus ar gyfer bob plentyn er mwyn hybu ei ddatblygiad moesol, ysbrydol, diwylliannol a chorfforol.

Mae llawer o ymwelwyr yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael a chwrteisi ac aeddfedrwydd ein disgyblion. Mae’r berthynas rhwng athrawon, oedolion a disgyblion yn dda ac wedi ei seilio ar gyd-barch a gofal tuag at eraill.

Ysgol hapus yw Ysgol Llannon, ac mae hyn yn deillio o’r boddhad cynyddol yn y gweithgareddau llwyddiannus sy’n mynd ymlaen yma. Mae ymdrech o’r fath yn gwneud disgyblion, rhieni, staff, yr Awdurdod lleol a’r cyhoedd yn gyffredinol, yn falch o’u cysylltiad a’r ysgol.Ymfalchiwn yn llwyddiant ein disgyblion ymhell wedi iddynt ein gadael.

Wedi cwbwlhau eu haddysg yn Ysgol Llannon, mae'n disgyblion yn parhau eu haddysg yn yr ysgolion Uwchradd lleol.

Diweddariad Addysg Covid 19

Cliciwch ar y llun uchod i weld y diweddariad mwyaf diweddar. 

Eisteddfod T

Screenshot 2020 04 26 At 102446

 

“Caewch y drysau yn y cefn, y gegin a'r lolfa, diffoddwch y peiriant torri gwair a sychu gwallt a rhowch bob chwarae teg i’r cystadleuydd nesa’, mae EISTEDDFOD T ar fin dechrau...”

Yn dilyn y siom o orfod gohirio Eisteddfod Sir Ddinbych 2020 tan 2021, rydym yn falch i gyhoeddi bydd Eisteddfod T i’w gweld a chlywed ar deledu, radio a’r we rhwng Mai 25 a 29 eleni a bydd yn ddathliad bywiog a byrlymus o holl ddoniau plant ac ieuenctid Cymru, ar lwyfan ychydig yn wahanol i’r un arferol.

Rydym yn gofyn i chi, ein aelodau a hyfforddwyr, i gymryd rhan a chystadlu drwy ddewis cystadlaethau o’r rhestr ac uwch-lwytho eich fideos, clipiau a lluniau o berfformiadau a chynnyrch CYN 12pm Mai 11. Bydd beirniaid arbennig Eisteddfod T yn dewis y goreuon i gyrraedd y rowndiau terfynol sy’n cael eu darlledu mewn rhaglenni arbennig ar S4C, ar wefan S4C ac ar BBC Radio Cymru. A does dim ots os nad ydych chi’n cystadlu yn yr Eisteddfod fel arfer, mae llawer o gystadlaethau newydd yn Eisteddfod T a fydd yn apelio at bawb! Yn ogystal â chystadlaethau traddodiadol fel cerdd dant a chorau, mae cystadlaethau eraill mwy anffurfiol – dynwared, lip-sync a chystadlaethau i’r teulu i gyd... a hyd yn oed anifeiliaid anwes! A byddwn yn cyhoeddi mwy o sialensau a heriau i chi gymryd rhan ynddynt dros y mis nesaf!

Gallwch weld y rhestr testunau a chyfarwyddiadau sut i gystadlu ar wefan http://s4c.urdd.cymru/cy/.

Yma hefyd mae cyfeiliant, gosodiadau, tips ffilmio a recordio  a phopeth sydd ei angen i gystadlu a’r dyddiad cau yw 12pm ar Fai 11.

Felly, ydych chi’n barod am EISTEDDFOD T?

Coronafeirws – Hwb Gwybodaeth i blant a theuluoedd

https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws/

92031985 10163695320225422 3636354891749785600 O

Cyngor Iechyd Meddwl

Mae'r adeg anodd yma yn medru peri gofid ac ymdeimlad o ansicrwydd i oedolion ac i blant. Yn ystod yr adeg yma mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn gofalu am ein iechyd meddwl. Ewch i tab 'Iechyd Meddwl' i ddarganfod gwybodaeth pellach ac adnoddau.  

GWASANAETH CWNSELA AREA 43 

Yn ystod yr amser mae ysgolion Sir Gâr ar gau, bydd cwnselwyr ysgolion Area 43 yn cynnig cwnsela o bell, fesul Zoom, platfform ar-lein gan ddefnyddio dolen tecst, clywedol neu fideo neu dros y teleffon. 

I gael mynediad i gefnogaeth cwnsela, a wnewch chi gwblhau dolen hunan-gyfeirio (ar gyfer plant/pobl ifanc blwyddyn 5 ac yn hŷn yn Sir Gâr) a bydd cwnselydd yn cysylltu gyda chi yn uniongyrchol. 

https://www.area43.co.uk/cy/cyfeirio/

Screenshot 2020 03 28 At 164555

Prydau Ysgol am Ddim

O ddydd Iau, bydd pecynnau cinio ar gael i blant sy'n cael prydau ysgol am ddim yn y lleoliadau canlynol:

Ysgol Y Castell, Ysgol Rhys Prichard, Ysgol Carreg Hirfaen a phob ysgol uwchradd.

Mae gwybodaeth ynghylch dosbarthu prydau ysgol am ddim wedi'i rhyddhau ar wefan isod a gellir ei gweld drwy ddilyn y linc a ganlyn:

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/parhau-i-ddarparu-prydau-ysgol-am-ddim/#.Xnoy78j7RPY 

Gwybodaeth Pwysig i Rieni

 

Gwybodaeth bwysig ynghylch darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol. 

 

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/darparu-gofal-i-blant-gweithwyr-allweddol/

 

Prydiau a siopa ar glud.

Gweithgareddau posibl ar ddiwrnodau cau

Cyfnod Sylfaen- Cynllun gwaith Wythnos 27/4/20- 1/5/20

Cyfnod Sylfaen- Cynllun gwaith Wythnos 4/5/20 - 8/5/20

Cyfnod Sylfaen - Cynllyn gwaith Wythnos 11/5/20 - 15/5/20

Cyfnod Sylfaen - Cynllun gwaith Wythnos 18/5/20 - 22/5/20

 

Cyfnod Sylfaen- Gosodwch eich tystiolaeth yn ffeiliau HWB.

CA2- Gwyliwch am weithgareddau yn eich Google Classroom.

Apiau Defnyddiol

Apiau Defnyddiol 2

Cystadlaethau Crefft yr Urdd 2020

 Gweithgareddau posibl 

Syniadau am weithgareddau Cyfnod Sylfaen

Gwaith creadigol Cyfnod Sylfaen

Cadwch yn heini! Gwyliwch Joe Wicks yn gwneud ymarfer corff yn foreol!

Gweithgareddau Ymarfer Corff

Adnabod sain gychwynol (clywedol)

Adnabod llythrennau mewn grwpiau Llythrennau a Synau

Adnabod sain cychwynol- Cyfateb Cam 2

Adeiladu geirfa 'Llythrennau a synau' Cam 2

Adnabod geirfa gyda'r swn 'ae.' (Bl 1 a 2)

Adnabod y gwahaniaeth rhwng oi/oe. (Bl 1 a 2)

 Cymorth i ysgrifennu dyddiadur. (Bl 1 a 2)

Capsiwl Cofid

Tiwtorial Hwb i rieni

 Screenshot 2020 04 03 At 121111

Rhigymau lliwio a chanu.

-Jac y Do

-Nos Da. Cysga Dy Ora

-Gee Geffyl Bach

-Dau Gi Bach

Gwrando ar storiau Cymraeg- Linc

-Wwsh ar y brwsh (Room on the broom)- Julia Donaldson.

-Croeso i'n Cragen (Sharing a Shell)- Julia Donaldson.

-Winni'r Wrach (Winnie the Witch)- Korky Paul

-Mae pawb yn mynd ar saffari (Addasiad gan Mererid Hopwood)

Clybiau ar ôl Ysgol

Ni fydd clwb ar ôl Ysgol o 23/3/20. Cliciwch isod i weld y gwybodaeth a ddanfonwyd gan Menter Cwm Gwendraeth Elli. Bydd rhagor o wybodaeth wrth i'r sefyllfa newid.

Llythyr Menter Cwm Gwendraeth Clwb Corona

Gwybodaeth am Coronavirus.

Isod ceir dolen i’r safle gwybodaeth Coronavirus diweddaraf. Bydd unrhyw wybodaeth newydd yn ymddangos ar y wefan yma.

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

 

https://einpobl.sirgar.llyw.cymru/ein-pobl/canllawiau-coronafeirws/

 Salwch heintys.

 Ar hyn o bryd, mae nifer o achosion o salwch a stumogau tost yn yr ysgol. Sicrhewch bod eich plentyn yn aros adref o'r ysgol am 48 awr os maent yn dioddef er mwyn lleihau'r posibiliad o ledu'r salwch ymysg y disgyblion eraill. Os ydych am fwy o wybodaeth, cliciwch y dolen isod i ddarllen dogfen Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Screenshot 2020 03 04 At 212715

 

 Poster Dysgu Darllen

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2018/19

Cliciwch y ddolen i weld copi o'r adroddiad.  

 

Ysgol Llannon School 

Arolygiad Estyn Inspection

I weld adroddiad 2019 cliciwch isod:

Estyn  

Canllawiau'Sut oedd yr ysgol heddiw - cliciwch yma a chwiliwch am 'Sut oedd yr ysgol heddiw?' 

 

Mls 

 

 

Helpwch y CRhA i godi arian ar gyfer yr Ysgol wrth i chi siopa.

Screen Shot 2017 12 12 At 220601 

Byddwch yn ddiogel ar y we!

Ceop Thinku Know Ceop Logo

Mae adnoddau i gael i rieni ar wefan Hwb!

 Hwb Safe Online

 

Gwefannau Perthnasol
Related Websites